داوران

نام داور

سمت/سازمان

جواد معین

استاد زبان و ادبیّات عرب جامعه المصطفی العالمیه مشهد

 حسن خرقانی

دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد؛ گروه علوم قرآن و حدیث

 سید حسین سیدی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد؛  گروه زبان و ادبیات عرب

 جواد رقوی 

 استادیار جامعه المصطفی العالمیّه؛ گروه فلسفه و کلام

 حمید عباس زاده

 استادیار و مدیر گروه زبان و ادبیات عرب؛ دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

 محمد خامه گر

 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 

 علی خیاط

 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ گروه زبان و ادبیات عرب

 محمدعلی رضایی کرمانی

 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد؛ گروه علوم قرآن و حدیث

 لیلا قاسمی حاجی آبادی

 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار؛ گروه زبان و ادبیات عربی

 مهدی ممتحن

استاد دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت، گروه زبان و ادبیات عربی