درباره نشریه

درباره نشریه:

حوزه تخصصی: ادبیات ( بلاغت ، معانی.و...) قرآن

زبان نشریه: فارسی

توالی نشریه : فصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

نوع داوری: حداقل 2 داور دو سوی ناشناس