اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد علی رضایی اصفهانی

علوم قرآن و حدیث استاد جامعة المصطفی العالمیة

miu.ac.ir/index.aspx?pageid=17742
m_rezaeiimam.miu.ac.ir

دکتر محمد فاکر میبدی

علوم قرآن و حدیث استاد جامعة المصطفی العالمیة

prof.miu.ac.ir/fa/Profile.html?UserID=2712&
m_fakermiu.ac.ir

حسن نقی زاده

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/Hasan_Naghizadeh
naghizadehum.ac.ir

دکتر علی نصیری

علوم قرآن و حدیث استاد گروه معارف دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/30889/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C
dr.alinasirigmail.com

دکتر محمد جواد اسکندرلو

علوم قرآن و حدیث دانشیار جامعة المصطفی العالمیة

prof.miu.ac.ir/fa/ScholarMainpage.html?UserID=2633&
mj_eskandarlomiu.ac.ir

دکتر حسن خرقانی

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی

razaviac.razavi.ir/fa/63871/%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
h.kharaghanigmail.com

دکتر حسین علوی مهر

علوم قرآن و حدیث دانشیار جامعة المصطفی العالمیة

prof.miu.ac.ir/fa/ScholarMainpage.html?UserID=2705&
i_h_alavimehrimam.miu.ac.ir