اهداف و چشم انداز

فصلنامه ( آرایه های ادبی قرآن) آمادگی خود را برای بررسی و درج مقالات اساتید و طلاب و دانشجویان محترم در زمینه  زیبایی شناسی ادبی قرآن اعلام می دارد