اهداف و چشم انداز

1- معرفی زیبایی های ادبی قرآن کریم

2- شناسایی نو آوری های قرآن کریم در زمینه های بلاغی

3- توسعه دامنه زیبایی شناسی قرآن در زمینه های فراتر از ادبیات

4- ارائه جنبه های زیبای قرآنی از نگاه محققان دانش های مختلف

5- ارائه اصول و قواعد زیبایی بیانی با استفاده از قرآن