راهنمای نویسندگان

1. مقاله باید به زبان فارسی و نتیجه تحقیق نویسنده یا نویسندگان باشد و متن کامل آن پیشتر در هیچ مجله یا نشریه‌ای منتشر و یا برای چاپ ارائه نشده باشد.

2. مشخصات مقاله، مانند: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی، نام دانشگاه یا مرکز علمی نویسنده، نشانی الکترونیکی و شماره تماس، در صفحه نخست مقاله آورده شود.

3. نویسنده مسئول، در صفحه نخست مقاله باید مشخص باشد.

4. مقاله به ترتیب شامل: عنوان، چکیده، کلید واژه‌ها، مقدمه، متن اصلی، نتیجه‌گیری و فهرست کامل منابع خواهد بود.

5.حضور یک نویسنده با رتبه استاد، دانشیار و یا استادیار برای مقالات الزامی است.

الف) چکیده باید در یک یا دو پاراگراف و حداکثر تا 200 کلمه، بازگوکننده محتوای مقاله با تأکید بر روش‌ها و یافته‌ها باشد.

ب) مقاله باید در محیط 2010 Word و حداقل 14 صفحه و حداکثر 20 صفحه(350 کلمه‌ای) ارسال گردد.

ج) مقالات فاقد چکیده انگلیسی به همراه ترجمه دقیق عنوان و کلید واژه‌ها قابل ارزیابی نیست.

د) ارجاعات داخل متن الزاماً به صورت قاعده(A.P.A) نوشته می‌شود.

هـ) فهرست منابع با رعایت ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان، به شکل ذیل در آخر مقاله درج شود:

1. برای کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده، سال نشر(داخل پرانتز)، نام کتاب، نام مترجم، شماره جلد، نوبت چاپ، ناشر و محل انتشار.

2. برای مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده، سال نشر(داخل پرانتز)، عنوان مقاله(داخل گیومه)، عنوان مجموعه (نشریه)، شماره نشریه و شماره صفحه.