پرسش‌های متداول

نشریه آرایه های ادبی قرآن در چه زمینه ای مقاله می پذیرد؟

آرایه های ادبی قرآن


زیبایی شناسی قرآن


ابعاد زیبایی شناسی قرآن


نقد زیبایی شناسی ترجمه های قرآن


بررسی زیبایی های قرآن از منظر دانش های دیگر


 

زمان تقریبی داوری و انتشار مقالات چه مدت است؟

زمان تقریبی داوری حدود 2 الی 3 ماه و زمان انتشار بسته به میزان تراکم مقالات پذیرفته شده، خواهد بود.