بررسی وجوه دلالتی حذف و ذکر حروف در قرآن کریم با تاکید بر حذف دو حرف یاء و تاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگده علوم انسانی، دانشگاه آزاد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

اعجاز قرآن کریم تنها محدود به یک جنبه خاص نیست بلکه هر سوره،آیه ،جمله ،کلمه و هر حرف و حرکتی اعجاز نهفته ای در خود دارد که جز با تدقیق در این کتاب آسمانی فهم آن میسر نیست. مقاله حاضر با رویکرد «بررسی وجوه دلالتی حذف وذکر حروف در قران کریم با تاکید بر حروف یاء و تاء » به بحث پیرامون اعجاز بلاغی و بیانی آیاتی می پردازد که این حروف در آنها در ثابت بوده و یا حذف گردیده است و تلاش نموده است تا با بررسی آرا و نظریات علما در این خصوص به این مهم بپردازد. در این رویکرد پس از تبیین جایگاه حروف در قرآن کریم ،مصادیق اعجاز بیانی این حروف مشخص گردیده است. این جستار که با هدف بررسی یکی از جنبه های اعجاز بیانی قرآن و به روش استقرایی و با شیوه مطالعات کتابخانه ای انجام پذیرفته است.در صدد پاسخ به این سوال اصلی است که علل بیانی حذف حروف در قران کریم چیست؟ در این سطور نگارنده کوشیده است ثابت نماید که ذکر حروف قصد القای معنایی را داشته و حذف آن معنایی دیگر را تبیین می نماید و به ویژه در آیات مشابه حذف یا ثبوت این حروف مبین معنایی متناسب با سیاق آیات می باشد و توازنی دقیق میان ذکر حرف و حذف آن وجود دارد.
کلید واژگان:قرآن کریم ؛ایجاز حذف؛ اعجاز بیانی؛حرف یاء ؛حرف تاء

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 10 اسفند 1397
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401