نمایه نویسندگان

آ

 • آقائی، مهرداد شبکة معنایی «انجام کار» در گفتمان قرآنی برمبنای نظریه پیش‌نمونه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 129-162]

ا

 • اصغری، محمد انور کاربرد فنون بدیعی در سوره بروج بر اساس دو أثر خطیب قزوینی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 259-278]
 • الهی دوست، حمید تضمین در قرآن از نگاه مفسران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 55-76]
 • الهی دوست، حمید نقش علم صرف در تفسیر آیات قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 279-304]
 • انصاریان، نسرین تحلیل دیدگاه‌های علامه طباطبایی در تمثیلات قرآن [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 163-178]

ب

 • برقی کار، محسن گونه شناسی کاربرد سیاق در تفسیر آیات داستان حضرت ابراهیم(ع) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 5-30]
 • برقی کار، محسن چند معنایی واژگان در سوره بقره از منظرعلامه طباطبایی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 179-206]

پ

 • پولاد، عاطفه چند معنایی واژگان در سوره بقره از منظرعلامه طباطبایی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 179-206]

ت

 • تحیری، احمدرضا تأملی نو در معناشناسی و ماهیت تأویل قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 207-230]

ر

 • رنجبر، مرضیه گونه شناسی کاربرد سیاق در تفسیر آیات داستان حضرت ابراهیم(ع) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 5-30]

ش

 • شیخی دیزگاه، عبدالرحیم شبکة معنایی «انجام کار» در گفتمان قرآنی برمبنای نظریه پیش‌نمونه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 129-162]

ع

ف

 • فلاحی قمی، محمد تحلیل دیدگاه‌های علامه طباطبایی در تمثیلات قرآن [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 163-178]

ق

 • قاسمی حاجی آبادی، لیلا بررسی وجوه دلالتی حذف و ذکر حروف در قرآن کریم با تاکید بر حذف دو حرف یاء و تاء [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 31-54]
 • قربانی، محمد ظاهر نسبت جلوه های زیبایی شناختی تصویر در داستان حضرت موسی علیه السلام [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 77-106]
 • قربان زاده، محمد کاربرد فنون بدیعی در سوره بروج بر اساس دو أثر خطیب قزوینی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 259-278]

گ

م

 • مبارز، نجمه زیبایی‌های تعابیر قرآنی در آیات ارث [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 107-128]

و